Ostindiefararen Götheborgs dräkter

Dräkter som skapats för Ostindiefararen Götheborgs besättning och kringpersonal.